Een nieuw kanaal?

Eigenlijk is iedereen het er wel over eens: het traject tussen Den Dungen en de Maas is nauwelijks meer geschikt voor de huidige binnenscheepvaart. De klasse VI schepen die tegenwoordig door de Nederlandse kanalen varen, zijn een probleem voor de sluizen en de bruggen in en rondom ‘s-Hertogenbosch. Bovendien belemmert die infrastructuur de doorstroming in de drukke binnenstad. Welke Bosschenaar heeft niet stilgestaan voor een open brug? Het stadsbestuur is dan ook van mening dat het kanaal op deze manier de stedelijke ontwikkeling in de weg zit.

1982 – een definitief besluit

Er moet dus iets gebeuren, maar een kanaal aanleggen doe je niet zomaar. In Nederland niet tenminste. Daar gaan vele beleidsmatige, politieke en juridische stappen aan vooraf.
Na alle plannen die al gesneuveld zijn, wordt op 19 oktober 1982 definitief besloten de omlegging van de Zuid-Willemsvaart in gang wordt gezet. De Zuid-Willemsvaart moet een vaarweg worden met de status Klasse IV, een vaarroute waarover containerschepen kunnen varen met drie lagen containers.

1993 – richtlijnen voor Trajectnota/MER

Er verstrijken nog bijna elf jaar tussen het besluit van de minister en het gereedkomen van een startnotitie waarin Rijkswaterstaat zijn voornemen presenteert om de Zuid-Willemsvaart te verbeteren. Pas in oktober 1993 worden §de richtlijnen opgesteld voor de milieueffectenstudie, de Trajectnota/MER.
Er wordt vooral gekeken naar twee alternatieven: aanpassen van het bestaande kanaal door ‘s-Hertogenbosch, en een nieuwe afslag die aan de oostkant van de stad komt te lopen.

1997 – een keuze voor het milieu

Uiteindelijk wordt gekozen voor de meest milieuvriendelijk optie in de Trajectnota/MER: de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. De binnenscheepvaart gaat de stad uit. Er kunnen grotere, moderne schepen gaan varen en de gemeente ’s-Hertogenbosch krijgt nieuwe kansen om het woon- en werkmilieu in het centrum te verbeteren.

Regiovariant

De regionale besturen willen met een aanvullende ‘regiovariant’ de ruimtelijke en ecologische structuur in de omleggingszone verbeteren en daarin de voorwaarden uit het ministeriële standpunt verwerken. De Minister reageert positief en er wordt een aanvullende Trajectnota/MER opgesteld.

2007 – een kabinetsstandpunt

We zijn tien jaar verder. Minister Peijs bestuurt het ministerie Verkeer en Waterstaat. Zij weet de Zuid-Willemsvaart weer op de agenda van de ministerraad te krijgen. Het kabinet kiest voor de omlegging van het kanaal aan de oostkant van ’s-Hertogenbosch.
De gekozen Regiovariant biedt de meeste kans voor ruimtelijke, ecologische en economische ontwikkeling. Zal de omlegging van de Zuid-Willemsvaart nu eindelijk van start gaan?

2008 – het besluit ligt vast

Op 3 juli 2008 stellen de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het Tracébesluit Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas-Den Dungen definitief vast. Er heeft wat water door de Maas moeten stromen, maar meer dan 200 jaar na het gereedkomen van Napoleons toevoerkanaal lijkt de verbetering van de Zuid-Willemsvaart er nu toch van te komen.

2010 – het startsein wordt gegeven

Op 6 juli 2010 is het dan zo ver: het startsein voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart en daarmee de aanleg van het Máximakanaal wordt gegeven. Na meer dan een half jaar voorbereiding, staan aannemers en bouwbedrijven in de startblokken. – Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra, GMB Civiel en Van den Herik Kust- en Oeverwerken, de combinanten van de WillemsUnie – mogen het nieuwe Máximakanaal gaan maken.
Een bijzondere klus die vijf jaar in beslag zal nemen.

2015 – het Máximakanaal wordt koninklijk geopend

Door haar naam te geven aan het kanaal legt Koningin Máxima een historische verbinding met Koning Willem I, de eerste Koning der Nederlanden uit het huis Oranje-Nassau. Na vijf jaar hard werken met water en zand, is Nederland een kanaal rijker. Een kanaal dat geschikt is voor de grootste binnenvaart schepen en dat Nederland nieuwe handelsmogelijkheden biedt. Vanzelfsprekend is iedereen die aan de aanleg van het kanaal zijn bijdrage heeft geleverd trots op de bekroning van hun werk. Het kanaal wordt op 5 maart 2015 officieel geopend door Koningin Máxima.
De opening

Opening van het kanaal door Koningin Màxima

Wilt u meer lezen over de opening van het kanaal?
De opening